Tonjer Media

Salgsvilkår Tonjer Media as

ORDRE (Copyright Tonjer Media as)
Alle ordre til Tonjer Media bekreftes med skriftlig ordrebekreftelse som sendes kunden. Det påhviler kunden et ansvar for umiddelbart å korrigere/ informere om eventuelle feil eller misforståelser som måtte vært notert på ordrebekreftelsen.

KORREKTUR (Copyright Tonjer Media as)
Ordre som omfatter produkter som skal trykkes eller ha individuell dekor håndteres alltid meget nøyaktig, slik at trykk av logo/ tekst/ telefonnummer/ fargevalg/ størrelse etc skal bli riktig. Når Tonjer Media har mottatt manuskript (forklaring på hva som skal trykkes, logoer, brevark, fargeprøver etc), scannes/ settes/ overføres dette til data for klargjøring til trykking.

Før produksjon sendes det alltid en korrektur (utskrift av hva som skal produseres/ trykkes) til kunden for godkjennelse. Dette er en dobbeltsjekk for å sikre at trykket/ dekoren blir slik kunden ønsker det. Korrekturen godkjennes av kunden ved å kvittere «ok» på korrekturen og returnere den på fax til Tonjer Media. Det er viktig at kunden leser korrektur, altså sjekker at ord og tall er riktige, og ikke bare «tar et blikk» for å se om det «ser greit ut». Tonjer Media aksepterer ikke reklamasjoner begrunnet med trykkfeil, når kunden på forhånd har godkjent korrekturen.

Korrektur lages oftest på en laserprinter. Fargenyanser og oppløsning på korrekturen blir ikke alltid identisk med det endelige resultatet. Det er de angitte fargekodene som det styres etter ved trykking, ikke de mer unøyaktige fargenyanser på korrekturen. Er kunden i tvil om noe; ta kontakt!

LEVERINGSTID
Ordre anses levert når produktene er klargjort for henting hos Tonjer Media eller innlevert til befrakter.

Leveringstid er spesifisert på ordrebekreftelsen. Denne er å anse som veiledende/ forventet leveringstid som er typiske for alle normalordre (95%). Spesielle forhold som Tonjer Media ikke rår over kan i enkelte tilfeller medføre forsinket levering. Kunden skal informeres dersom det foreligger grunn til å tro at leveringen vil bli forsinket. Dersom forsinket levering ikke medfører vesentlige ulemper for kunden, gir dette ikke reklamasjonsrett (kansellering/ avslag).

Dersom leveringstiden er en kritisk faktor for kunden, dvs. at produktene skal brukes til et spesielt arrangement e.l. og ikke har særlig verdi for kunden dersom det oppstår forsinkelser, kan Tonjer Media etter nærmere avtale påta seg det fulle ansvaret for leveringstiden. I slike tilfeller må dette presiseres av kunden ved ordreinngåelse, og avtales/ bekreftes av Tonjer Media i det enkelte tilfelle. Et eventuelt ansvar vil gjelde varens verdi og ikke under noen omstendigheter følgeskader.

AVVIK I LEVERT KVANTUM
Av produksjonstekniske grunner blir reklameartikler og firmagaver ofte trykket i et noe større antall enn bestilt for å ta høyde for svinn og feiltrykk under trykkeprosessen. Dette innebærer at Tonjer Media forbeholder seg retten til å levere og fakturere kunden +/ – 10 % av bestilt kvantum.

PRISER
Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), FOB Haugesund, eks. 25 % merverdiavgift.

Tilbudsmatriell (brosjyrer, tilbudsbrev, annonser o.l.) som inneholder priser er bindende for Tonjer Media når det sendes ut med tillegg av en normal vurderingsperiode for mottaker, medmindre andre tilbudsfrister er spesifisert i tilbudet.

Tonjer Media tar forbehold om trykkfeil/ skrivefeil og missforståelser i tilbud, trykksaker, hjemmesider på internet og lignende, og innestår ikke for åpenbare feil.

BETALING (Copyright Tonjer Media as)
Registrerte norske virksomheter kredittvurderes og utfra denne vurderingen sendes varer i postoppkrav eller mot faktura pr. 14 dager. Tonjer Media belaster ikke for fakturagebyr.

Dersom kredittvurderingen tilsier det, vil Tonjer Media utstede forhåndsfaktura som må betales før produksjon startes. Dette gjøres der hvor det er negativ eller manglende betalingshistorikk.

MANGLENDE BETALING
Betaling anses skjedd når den er mottatt av Tonjer Media. Foreligger ikke betaling som avtalt, er dette brudd på avtalen mellom kunden og Tonjer Media. Vanligsvis sendes en skriftlig påminnelse og en telefonisk oppfølging dersom riktig oppgjør ikke har funnet sted. Etter utstedelse av inkassovarsel oversender Tonjer Media kravet til inkassobyrå for inndrivelse. Det påløper her kostnader som belastes kunden. Ved inkassosak skal alle henvendelser og innbetalinger skje til inkassoselskapet, ikke til Tonjer Media.

Tonjer Media beregner seg 1 % morarente pr. påbegynt måned over forfall.

SALGSPANT (Copyright Tonjer Media as)
Ved ordre går eiendomsretten over til kunden ved betalingstidspunktet. Dette innebærer at Tonjer Media står som eier av leverte produkter inntil riktig betaling foreligger. Videresalg eller bruk og forringelse av varene må derfor ikke skje før varene er betalt og kunden har overtatt eiendomsretten til varene.

FORSENDELSE/ FRAKT (Copyright Tonjer Media as)
Forsendelsesmåte står spesifisert på ordrebekreftelsen. Standard leveringsbetingelser er FOB Haugesund (fritt levert befrakter i Haugesund) eller på visse betingelser fritt levert (se under) Vanligvis benyttes Postnord eller Bring/ Posten, medmindre noe annet er avtalt. Varene anses levert når befrakter har mottatt godset. Dette innebærer at Tonjer Media ikke kan stilles ansvarlig for eventuelle fraktskader eller forsinkelser ved forsendelsen. Tonjer Media belaster ikke kunden for emballasje- eller ekspedisjonskostnader.

FRAKTFRITT LEVERT: I mange sammenhenger tilbyr vi «fraktfritt levert». Dette innebærer at Tonjer Media betaler frakt/ forsendelse frem til mottaker. Følgende forutsetninger gjelder for fraktfritt levert:
•Kunden er en registrert bedrift eller organisasjon (ikke privatpersoner).
•Ordreverdien overstiger kr 800,- + mva.
•Varene sendes fraktfritt til èn mottaker på ordinær måte. Skal ordren splittes og sendes flere mottaker-adresser, eller sendes med ekspress, vil fraktdifferansen komme i tillegg medmindre annet er særskilt avtalt.
•Leveringsadressen må være en dagbetjent kontor/ firmaadresse i fastlands-Norge (gjelder også Svalbard for varer som normalt sendes med posten). Altså ikke privatadresser.

Dersom kunden ønsker spesiell innpakning, lagerhold, forsendelse til flere enn èn mottaker eller annen spesiell håndtering etter ferdigstillelse, kan dette utføres etter nærmere avtale.

REKLAMASJON
Tonjer Media oppfatter reklamasjoner fra kunder som et viktig verktøy for tilbakemelding fra kunder, og som et redskap og incitament til å forbedre virksomheten. Tonjer Media har derfor en grunnleggende interesse i kjennskap og bevissthet omkring feil og mangler, selv om det selvsagt arbeides for å minimere omfanget av reklamasjoner. Reklamasjoner oppfattes derfor som en positiv og konstruktiv tilbakemelding fra kunde, og disse vil bli behandlet på en sakelig og ryddig måte.

Feil eller mangler som kunden påberoper seg må fremmes overfor Tonjer Media umiddelbart etter mottak av varene/ produktene, senest 8 dager etter mottak. Det ligger her implisitt at kunden pakker ut og sjekker mottatte varer ved ankomst, og rapporterer avvik uten unødig opphold.

Tonjer Media foretrekker at reklamasjoner fremmes ved skriftlig telefax eller e-mail . Dersom det ikke blir tatt umiddelbar stilling til reklamasjonen, vil kunden få en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt og hvordan den vil bli behandlet.

Tonjer Media påtar seg ikke under noen omstendighet ansvaret for eventuelle følgeskader ved mangelfull levering. Ansvaret vil maksimalt være begrenset til ordrens verdi.

RETT TIL PROMOTERING AV VAREPRØVER
Med mindre annet er særskilt avtalt forbeholder Tonjer Media seg retten til å benytte og beholde prøver på varer/ overproduksjon med kundens logo eller design til promotering av Tonjer Medias vareutvalg. Dette kan være i form av vareprøver i show-room, utlån av vareprøver til kunder, fotografering for bruk i annonser, brosjyrematriell eller andre medier. Dette gjelder naturligvis ikke der besittelse/ bruk av varen medfører indirekte fordeler, forvekslings/ forfalskningsfare på bekostning av kunden (f.eks. billetter, lodd, stempler, trykk med nummerert og begrenset opplag etc.).

På noen produktgrupper vil Tonjer Media forbeholde seg retten til å trykke varemerke, leverandørens navn og telefonnummer/ webadresse med liten skrift. Dette gjøres på en diskret og ikke-dominerende måte f.eks. nederst i høyre hjørne. (Copyright Tonjer Media as)
Varer fra Tonjer Media som er gjengitt i annonser, brosjyrematriell og andre medier samt vareprøver som inneholder varemerker, logoer og annet trykk-design er ikke til salgs. Disse logoer er våre kunders eiendom, og er bare eksempler på hvordan produktene kan ta seg ut med logo.

TVISTER
Eventuelle tvister løses ved frivillig voldgift. Hvis ordren gjelder firmagaver eller reklameartikler vil tvisten fremlegges for NBR – Norges Bransjeforening for Reklamprodukters klagenemd som fatter endelig avgjørelse basert på bransjens etiske og forretningsmessige normer. Denne avgjørelse er bindende for Tonjer Media som er medlem i NBR. (Copyright Tonjer Media as)

(Copyright Tonjer Media as)

Skroll til toppen